pomiary ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania), przed dotykiem pośrednim mają za zadanie sprawdzenie, czy przebywającym w pomieszczeniach ludziom nie grozi porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia metalowych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem na przykład z powodu uszkodzenia izolacji. Pomiary te mają za zadanie sprawdzenie skuteczności zadziałania bezpieczników i wyłączników przez samoczynne wyłączenie zasilania.
pomiary rezystancji izolacji obwodów I- i III-fazowychStan izolacji ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi (gwarantuje ochronę przed dotykiem bezpośrednim), prawidłowego działania urządzeń i bezpieczeństwa pożarowego. W czasie pracy instalacji i urządzeń elektrycznych zachodzi proces starzenia izolacji pod wpływem różnorodnych czynników. Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji i jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych.
pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych – pomiar skuteczności zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych powinien wykazać, że:
– prąd różnicowy powodujący zadziałanie wyłącznika jest mniejszy od jego prądu znamionowego
– napięcia przewodów ochronnych względem ziemi w czasie przepływu prądu różnicowego nie przekraczają granicznych wartości dopuszczalnych napięcia dotykowego. Ogólnie przyjętą wartością jest prąd 30 mA o częstotliwości 50 Hz, nie powodujący szkodliwych skutków przepływu prądu.
pomiary stanu instalacji odgromowej (pomiar rezystancji uziemienia) – jakość uziemień w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, a zwłaszcza na skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i ochrony odgromowej. System uziemień musi również podlegać okresowym sprawdzeniom w trakcie eksploatacji w celu upewnienia się czy korozja lub zmiany w rezystywności gruntu znacząco nie wpłynęły na jego parametry

Leave a Comment